مسافرت

مسافرت به جابه‌جایی انسان از محلی به محلی دیگر به هر منظوری یا هر مدت زمانی گفته می‌شود. این جابه‌جایی می‌تواند با وسیله یا بدون هیچ وسیلهٔ حمل و نقلی صورت بگیرد.

علل سفر شامل تفریح، گردشگری، سفر تحقیقاتی، بازدید از نحوه زندگی مردم یک ناحیه، سفر داوطلبانه برای خیریه، مهاجرت برای زندگی در جایی دیگر، سفر برای مراقبت بهداشتی و سفرهای مأموریتی (سفر تجاری) است.

انگیزه‌های مسافرت عبارتند از:

  • لذت
  • آرامش
  • کشف و اکتشاف
  • شناخت سایر فرهنگ‌ها و ملل
  • و …

جدیدترین اخبار

بیشترین بازدید